Politica de confidențialitate

Politică de confidențialitate

  1. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Parohiei Române Unite Cu Roma, Greco-Catolică, ,,Sfântul Iosif” , Cart. Someşeni, Cluj-Napoca, în calitate de operator de date.  Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.parohiasomeseni.ro.
II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate
II.1. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, Parohia Română Unită Cu Roma, Greco-Catolică, ,,Sfântul Iosif” , Cart. Someşeni, Cluj-Napoca va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de donații/contact/întrebări, în măsura în care ne contactați în acest fel.
III. Scopurile și temeiurile de prelucrării
III.1. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, Parohia Română Unită Cu Roma, Greco-Catolică, ,,Sfântul Iosif” , Cart. Someşeni, Cluj-Napoca prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel: pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms), de comunicări privind știrile și evenimentele promovate Parohiei Române Unite Cu Roma, Greco-Catolică, ,,Sfântul Iosif” , Cart. Someşeni, Cluj-Napoca, prin intermediul Site-ului.

Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

– pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe Site.

Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Parohiei Române Unite Cu Roma, Greco-Catolică, ,,Sfântul Iosif” , Cart. Someşeni, Cluj-Napoca de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii și întrebări.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.
IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, Parohia Română Unită Cu Roma, Greco-Catolică, ,,Sfântul Iosif” , Cart. Someşeni, Cluj-Napoca va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți donator, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale cu procesatorul de plăți euplătesc și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina Parohiei Române Unite Cu Roma, Greco-Catolică, ,,Sfântul Iosif” , Cart. Someşeni, Cluj-Napoca.

  1. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Parohia Română Unită Cu Roma, Greco-Catolică, ,,Sfântul Iosif” , Cart. Someşeni, Cluj-Napoca, poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină Parohia Română Unită Cu Roma, Greco-Catolică, ,,Sfântul Iosif” , Cart. Someşeni, Cluj-Napoca în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (relția contractuală cu servicile de plăți euplătesc), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

pentru administrarea Site-ului;
pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

  1. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Parohia Română Unită Cu Roma, Greco-Catolică, ,,Sfântul Iosif” , Cart. Someşeni, Cluj-Napoca, conform celor descrise în prezentul document;
dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Parohiei Române Unite Cu Roma, Greco-Catolică, ,,Sfântul Iosif” , Cart. Someşeni, Cluj-Napoca.

cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Protopopiatului Român Unit cu Roma, Greco-Catolic Bistrița a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Parohia Română Unită Cu Roma, Greco-Catolică, ,,Sfântul Iosif” , Cart. Someşeni, Cluj-Napoca să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către [deținătorul website-ului] către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al Parohiei Române Unite Cu Roma, Greco-Catolică, ,,Sfântul Iosif” , Cart. Someşeni, Cluj-Napoca sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care Parohia Română Unită Cu Roma, Greco-Catolică, ,,Sfântul Iosif” , Cart. Someşeni, Cluj-Napoca poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: mediaprotopopiatbn.ro
Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: Politica privind fișiere cookies

Top of Form