Hristos a înviat!

Parohia Greco-Catolică “Sf.Iosif”, Someșeni vă urează Sărbători Pascale Binecuvântate!

Fie ca lumina sfântă a Învierii Domnului nostru Isus Cristos să coboare în sufletele noastre, purtând cu ea pace, bucurie și fericire.

Hristos a înviat!

„Ziua învierii, să ne luminăm popoare: Paștile Domnului, Paștile; că din moarte la viață și de pe pământ la cer, Hristos Dumnezeu ne-a trecut pe noi, cei ce cântăm cântare de biruință” (Catavasia I a Învierii)

      Pr. Cristian Goia

  Ceremoniile religioase

   se vor transmite live AICI

  Programul celebrărilor liturgice 

      Sâmbătă 23 aprilie, ora 22.00 – Utrenia Învierii  + distribuirea Paștilor

         Programul celebrărilor liturgice din Săptămâna Luminată 2022

  Duminica – 24 aprilie 2022  – ora 10.00 – Sf. Liturghie a Învierii Domnului                                    

   Luni – 25 aprilie 2022 – a II-a zi de Paşti, Sărbătoarea Sf. Gheorghe

           – ora 10.00 – Sf. Liturghie

    Marţi – 26 aprilie 2022 – a III –a zi de Paşti  – ora 10.00 – Sf. Liturghie

  Miercuri, Joi, Vineri, Sâmbătă   – ora 8.00 – Sf. Liturghie

PUTEREA BINECUVÂNTĂRII ÎN VIAȚA UNUI COPIL

Dragii mei,

Începem un ciclu de conferințe tematice Hrană pentru suflet. Prima conferință cu tema Puterea binecuvântării în viața unui copil va avea loc în data de 13 martie 2022, la ora 18.00, la Biserica Greco-Catolică Sf. Iosit din cartierul Someșeni, str. Branului nr. 17. Conferința va fi susținută de Pr. Mihai Groza.

Conferința se va transmite și pe canalul Youtube al Parohiei Someseni la urmatorul link www.parohiasomeseni.ro/live1 linkul va fi activ începând la ora 17.50.

Vă așteptăm cu drag!

Programul liturgic pentru perioada sărbătorilor 2022

1 Ianuarie 2022 – Sâmbătă – Tăierea împrejur a Mântuitorului, Sf. Vasile cel Mare. Anul nou
ora 10.00 – Sf. Liturghie
2 ianuarie 2022 – Duminică
ora 10.00 – Sf. Liturghie
ora 12.00 – Sf. Liturghie pentru copii si tineri
6 ianuarie 2022 – Joi – Botezul Domnului – Boboteaza
ora 10.00 – Sf. Liturghie
ora 11.15 – Sfinţirea cea Mare a apei
7 ianuarie 2022 – Vineri – Sf. Ioan Botezătorul
ora 10.00 – Sfânta Liturghie

Sfințirea caselor se va face în zilele de 3, 4, 5 ianuarie 2022.

„Acesta este Fiul Meu cel iubit întru Care am binevoit” (Mt. 3,17)

SĂRBĂTORI BINECUVÂNTATE!

 

Direcționează până la 3,5% din impozitul pe venit pentru Parohia Greco-Catolică Someşeni

Direcționează până la 3,5% din impozitul pe venit pentru Parohia Greco-Catolică Someşeni pentru suţinerea activităţiilor pastorale şi sociale ale parohiei.

Anual, ești obligat să depui declarația de venit la administrația financiară. Până la 3,5% din impozitul pe venitul tău poate fi direcționat către Parohia noastră pentru a o susține. Altfel acei bani se duc tot la stat. Alege să direcționezi până la 3,5% pentru Parohia Greco-Catolică Someşeni.

Dacă în anul 2022 ai avut venituri doar din salarii, completează formularul 230 şi trimite-l pe adresa parohiei, str. Branului, nr.17, Cluj-Napoca sau depune-l la administraţia financiară de care aparţii, până pe 15 martie 2023.
Dacă ai avut şi alte venituri în afară de salarii (drepturi de autor, închirierea de imobile, acţiuni etc.), pe lângă formularul 230 cei care vor să doneze până la 3,5% pentru parohie, o pot face prin completarea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice (OPANAF 49/2019), care se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță (serviciul Spațiul Privat Virtual disponibil pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la adresa https://pfinternet.anaf.ro/, sau serviciul de depunere declarații on-line existent pe portalul e-guvernare.ro, cu datele parohiei: PAROHIA ROMÂNĂ UNITĂ CU ROMA, GRECO-CATOLICĂ, ,,SFÂNTUL IOSIF” , CART. SOMEŞENI, CLUJ-NAPOCA, CUI : 8164840, cont bancar: RO61BTRLRONCRT0282432101 – tot până în data de 15 martie 2023. Mulțumim!
Descărcați Formularul 230 PDF pentru venituri realizate în 2022.
(Dacă nu puteți deschide documentul, instalați Foxit Reader sau Adobe Reader)

INSTRUCŢIUNI
privind completarea formularului 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat”
I. Depunerea formularului
1. Formularul se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează următoarele venituri din România:
– venituri din salarii și asimilate salariilor;
– venituri din pensii;
– venituri din activităţi independente/ activităţi agricole, impuse pe bază de normă de venit;
– venituri din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reține la sursă;
– venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real;
– venituri din cedarea folosinței bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit.
Contribuabilii completeză formularul în următoarele situații:
a) au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform legii, şi solicită restituirea acestora;
b) dispun asupra destinaţiei sumei reprezentând până la 3,5 % din impozitul anual, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii sau unităţilor de cult.
2. Termen de depunere
– până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului, sub sancțiunea decăderii.
3. Organul fiscal central competent
Formularul se completează în două exemplare:
– originalul se depune, după caz, la:
a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
b) organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România.
– copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia.
4. Modul de completare şi depunere
4.1. Formularul se completează de către contribuabili sau de către împuterniciţii acestora, potrivit dispoziţiilor Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, înscriind corect, complet și cu bună-credință informațiile prevăzute de formular.
4.2. Persoanele fizice care optează pentru direcționarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru susținerea mai multor entități nonprofit/unități de cult, precum și pentru acordarea de burse private, completează în mod corespunzător formularul “Anexă nr…. la Cererea privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat”.
În această situație, se completează corespunzător căsuțele prevăzute în formularul 230, cu numărul anexelor completate și depuse împreună cu acesta.
4.3. Cererea se depune împreună cu anexele completate, dacă este cazul, în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de primire.
4.4. Formularul “Anexă nr…… la Cererea privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat” se depune numai cu formularul 230.
4.5. Formularul se pune gratuit la dispoziţia contribuabilului, la solicitarea acestuia.
4.6. Formularul poate fi depus şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit legii.
II. Completarea formularului
5. În rubrica „Anul” se înscrie anul pentru care se completează formularul, cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2019).
6. Secţiunea I „Date de identificare a contribuabilului”
6.1. În caseta „Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală” se înscrie codul numeric personal al contribuabilului sau numărul de identificare fiscală atribuit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu ocazia înregistrării fiscale, după caz, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.
6.2. În rubricile „Nume” şi „Prenume” se înscriu numele şi prenumele contribuabilului.
6.3. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.
7. Secţiunea II „Destinaţia sumei reprezentând până la 3,5 % din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii
7.1. Bursa privată – căsuţa se bifează de către contribuabilii care au efectuat cheltuieli în cursul anului de raportare cu burse private conform legii și solicită restituirea acestora.
7.1.1. Contract nr./data – se înscriu numărul şi data contractului privind acordarea bursei private.
7.1.2. Sumă plătită (lei) – se înscrie suma plătită de contribuabil în cursul anului de raportare pentru bursa privată.
7.1.3. Documente de plată nr./data – se înscriu numărul şi data documentelor care atestă plata bursei private.
7.1.4. Contribuabilii vor prezenta organului fiscal competent, în copie cu menţiunea „conform cu originalul”, contractul privind bursa privată, precum şi documentele de plată pentru aceste burse.
7.2. Susţinerea unei entităţi nonprofit/unităţi de cult – căsuţa se bifează de către contribuabilii care solicită virarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult.
7.2.1. Căsuța ”Opțiune privind distribuirea sumei pentru o perioadă de 2 ani”- se bifează în cazul în care contribuabilul solicită prin cerere distribuirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venitul datorat pentru același beneficiar pentru o perioadă de 2 ani. Solicitarea poate fi reînnoită după expirarea perioadei de 2 ani.
7.2.2. Cod de identificare fiscală a entităţii nonprofit/unităţii de cult – se înscrie codul de identificare fiscală a entităţii nonprofit/unităţii de cult pentru care se solicită virarea sumei.
7.2.3. Denumire entitate nonprofit/unitate de cult – se înscrie denumirea completă a entităţii nonprofit/unităţii de cult.
7.2.4. Cont bancar (IBAN) – se completează codul IBAN al contului bancar al entităţii nonprofit/unităţii de cult.
7.2.5. Suma – se completează cu suma solicitată de contribuabil a fi virată în contul entităţii nonprofit/unităţii de cult.
7.2.6. În situaţia în care contribuabilul nu cunoaşte suma care poate fi virată, nu va completa rubrica „Suma”, caz în care organul fiscal va calcula şi va vira suma admisă, conform legii.
7.2.7. Dacă suma solicitată a se vira către entitatea nonprofit/unitatea de cult, cumulată cu suma platită pentru bursa privată depăşeşte plafonul de 3,5% din impozitul anual, atunci suma totală luată în calcul este limitată la nivelul acestui plafon, având prioritate cheltuielile efectuate în cursul anului de raportare cu bursa privată.
8. Secţiunea III „Date de identificare a împuternicitului”
8.1. Se completează numai în cazul în care direcţionarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private se realizează prin împuternicit, desemnat potrivit Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
8.2. În caseta „Cod de identificare fiscală” se înscrie codul de identificare fiscală al împuternicitului, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.
8.3. În rubrica „Nume, prenume/Denumire” se înscriu, după caz, numele şi prenumele împuternicitului sau denumirea acestuia.
8.4. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al împuternicitului.